Als u op een plaatje in de rechter kolom klikt, komt u op een afspeelpagina. U kunt daar het lied beluisteren en/of downloaden.

Snelzoeker. (Voer een liednummer in en druk op 'OK' of op 'Enter'):


236 Geestelijke liederen, editie 1979 (Bron: 16de druk 1985)
Nr. Lied Klikplaatje
1. Halleluja, lof zij het Lam
2. Tot U Heer Jezus voert mijn baan
3. Daar boven in de hemel
4. Waar is een God aan U gelijk
5. Loof de Heer
6. Tot uw gedachtenis
7. Wie kan U naar waarde loven?
8. Zaligheid, zaligheid
9. Wie vindt er woorden U te danken
10. U, o Jezus, liefd’rijk Heer
11. Jezus leeft, Hij overwon
12. Vriend der vromen, spoedig komen
13. Heer Jezus, U zij toegebracht
14. Eens zullen wij met Jezus leven
15. U, heerlijk hoofd
16. Wij komen Heer, door U genood
17. U wilt tot ’t eind der dagen
18. Jezus, bron van ons verblijden
19. O, schuldloos Lam
20. Uw liefde, o Heer, is zonder perk
21. Ere wordt in Gods gemeente
22. O, hoe onuitsprekelijk heerlijk
23. Uw verlossingswerk op aarde
24. O, dierb’re Jezus vol genade
25. Dank, o Heer, voor uw genade
26. Lof aanbidding, dank en ere
27. Geen macht der hel kan ons
28. Stil, Heer Jezus, ons verlangen
29. Wee hem die op deez’ aard vol lijden
30. U alleen
31. U, des Vaders eeuw’ge zoon
32. Vertroost, Heer Jezus, onze harten
33. O God, die ons zo teder mint
34. Liefde, die voor mij wou lijden
35. Jezus is de weg die zondaars
36. O man van smart dat ieder voor U kniel
37. U Heer Jezus bent ons leven
38. Naar ’t Vaderhuis
39. O, welk een Heiland zijt Gij, Heer
40. Wat ook het oog aanschouw’ beneden
41. Rust, mijn ziel
42. Werp zorgen en smart
43. U bent, o Heer, mijn licht
44. O bruid des Lams ontwaak
45. Gij trouwe Heer, Gij zijt mijn goede herder
46. U, Jezus, zij de lof
47. Dank, aanbidding, lof en ere
48. Mijn goede herder bent U, Heer
49. Gij hebt mij lief, getrouwe God en Vader
50. Wie kan Heer, uw liefde vatten?
51. Blijf, Heer, op onze wegen
52. Waar is onze schuld gebleven?
53. ‘k Verlang naar U!
54. Jezus Christus, onze Heer
55. Uw dis, o Heer, geeft ons van uwe trouw de panden
56. U loof ik Heer alleen
57. Heb dank, o Heer, want goud en schatten
58. Met u, o Heer, zijn wij gestorven
59. Uw aangezicht geef vreugde en licht
60. Jezus heeft mijn hand gevat
61. O, geef dat onze harten
62. Aan Hem, die door zijn bloed ons kocht
63. U, Heer Jezus, willen wij steeds danken
64. ‘k Wil U alles overgeven
65. Hoe heerlijk, hoe zalig , God toornt nu niet meer
66. Wij zijn hier in uw naam vergaârd
67. Niets, Heer, Jezus, vind ik hier beneden
68. Jezus bidt nu voor de zijnen
69. Lieflijk is’t bij U te wonen
70. Zalig, zalig te geloven
71. Nu val alles te voet voor het Lam
72. Zou ik U, o God, niet zingen
73. Jezus, trouwe herder, uwe macht reikt verder
74. Waar zijn nu dood, uw macht en scherpe pijlen?
75. Wij wachten U, o Zoon van God
76. Hij wankelt niet
77. Och blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij
78. Mijn vertrouwen is gericht
79. ‘k Aanbid de macht van uwe liefde
80. Wij zijn gekomen Heer
81. Goede herder, welk erbarmen
82. Uw gemeente heft het hart
83. Abba, Vader, lof en ere
84. Met Christus is mijn leven, verborgen in mijn God
85. U loof ik, Heer, U bent op aard’ gekomen
86. Zie omhoog naar de lichte hemelboog
87. U bent mijn Heer, door uw genade
88. In uw genade wil ik roemen
89. Mijn leven is een pelgrimsstand
90. Heer, zie op ons neder
91. Uw schapen kennen U
92. Dank, Jezus, dank! Met wat genâ
93. Heer Jezus, trouwe herder, U gaat mij altijd voor
94. U bent, o Heer, mijn leven
95. Lieve Jezus, U te kennen
96. Heer richt onze harten
97. Terwijl uw liefd’rijk aangezicht
98. O Gij ziet het kwijnen van 't gans creatuur
99. U, o God, wil ‘k dank bewijzen
100. Nee niet lang meer, zaal’ge woorden
101. De Heer kent al de zijnen tot aan het aard’rijks end
102. Jezus, bron van alle leven
103. U, Jezus, prijzen wij tezaam
104. Gij, Here, hoort al onze beden
105. O Heer, uw liefde en macht
106. Vader, Gij der liefde volheid
107. U bent voor ’t aangezicht van God voor ons verschenen
108. U, Heer Jezus, brengen wij hier ere
109. Wacht, o mijn ziele, wacht op de Heer
110. Bron van alle gaven, waar ik mij kan laven
111. Triomf, als priesters naad’ren wij
112. Hoofd omhoog, de Heer zal komen
113. Halleluja, lof gezongen
114. Amen, Vader, op uw paden
115. In U zijn wij geborgen
116. Leer ons, Vader, U verbeiden
117. Hoe lieflijk, als Jezus de zijnen kan vinden
118. Jezus' naam, wie kan doorgronden
119. Een woestijn, die niets kan geven
120. Middelpunt van ons verlangen
121. Amen, Heer, wil spoedig komen
122. Waar ik niets zie dan zandwoestijnen
123. Zie ons, Heer, tezaâm vergaderd
124. O hoop der ziel, o morgenster
125. Mijn Heiland, dat Uw toekomst mij tot troost in mijne loopbaan zij
126. Ik rust in God, en heb mijn lot
127. O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien
128. Op het Godslam rust mijn ziele
129. O Vader, in genade slaat G’ overal ons gade
130. Wie zal mij roven ’t zalige lot
131. Jezus, mijn verlosser leeft!
132. Dierb’re Jezus, U te kennen is mij meer dan alles waard
133. Waarom christ’nen zou u vrezen?
134. Hier beneên is 't niet te vinden
135. O Lam van God, als kind kwaamt Gij op aarde
136. Welk een liefde vol van leven
137. Heer Jezus, dierbaar Lam van God
138. Wie is voor mij op aard gekomen?
139. Halleluja, welk een hoogte
140. Mijn herder is de Heer; dus zal mij niets ontbreken
141. Niets, o Heer, dan uw genade
142. O, welk een heerlijk lot, ‘k vertrouw op U, o God
143. Wie is U gelijk, Jezus, mild en rijk?
144. Jezus is alleen mijn schat
145. Hoe schoon, o God, is de eenheid van uw kind’ren
146. ’t Hoofd omhoog, het hart naar boven
147. Hoe zal ’t ons zijn, wanneer wij opgenomen
148. Aan Hem, de schepper van ’t heelal
149. Waar in uw naam en tot uw ere
150. Wie kan uw vaderzorgen naar waarde roemen, Heer?
151. Waar ’t wenend oog op Jezus ziet
152. U, o Heer, zal ‘k eeuwig prijzen
153. Rechtvaardigheid drong aan op straf
154. Zoon van God, in U aanschouwen
155. In genade ziet U neder
156. Wij treden samen nader voor uwe troon, o Vader
157. Jezus, Lam Gods, wij verheffen aanbiddend onze ogen
158. O, Lam van God, wie kan verkonden
159. ‘k Zou tot Jezus willen ijlen
160. Haast is voorbij de bange nacht van smarten
161. Lof, prijs, aanbidding zij alom
162. Heer, zie ons hier bijeengekomen
163. Heer, het woord, door U gegeven
164. Dit is het eeuwige erbarmen, dat al ons denken overtreft
165. Stil ons innig zielsverlangen
166. Hem, die ons liefheeft en ons van onze zonden gewassen heeft
167. O Vader uw barmhartigheden
168. Komt, knielen wij voor Jezus samen
169. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
170. Daar, waar Geest en woord zich paren
171. Heer, uw woord, het woord der waarheid
172. De Heer is trouw; Hij zorgt voor al de zijnen
173. Pakken donk’re wolken samen
174. Leer ons, Heer, op U vertrouwen
175. Met doornen gekroond, bespot en gehoond
176. Liefelijke offergeuren stegen van het kruis omhoog
177. w’ Aanbidden U! Wees, Heer, geprezen!
178. U, Heer Jezus, droeg de zonden
179. Heilig Godslam, fel geslagen
180. U, o God, volkomen eren
181. O Lam van God, onschuldig
182. O, Vader, Eén is boven allen
183. O Lam, voor onze zonden op Golgotha geslacht
184. Wij komen voor uw aangezicht
185. Heer, aanbiddend staan wij nu
186. Heer Jezus, in gedachten gaan wij naar Golgotha
187. Lam Gods, U hebt uzelf gegeven aan het kruis
188. O dag van smaad, van smarten en van plagen
189. U o God, zag voor de tijden
190. Het is volbracht!
191. Zingt, o hemelkoren
192. In ‘d ongestoorde rust
193. Heer, U maakt het altijd goed!
194. U, Vader van de lichten
195. Wij prijzen U, Vader en God
196. Vader, uw Zoon is op aarde gekomen
197. O maak ons tot uw eer
198. Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand
199. Heil de gezalfde koning
200. Vader, uw liefde brengt ons samen
201. Eeuwige Zoon, door eng’len aangebeden
202. Uzelf wilt ons vergaad’ren
203. Wij zien U, Heer, in zielsangst strijden
204. Heer Jezus, Zoon van de Allerhoogste
205. Liefdevolle God en Vader
206. O liefdevolle God, die w’onze Vader noemen
207. Heer, heilig ons leven en maak ons bekwaam
208. De Zoon van God heeft overwonnen
209. Heer Jezus, ’s Vaders eengeboorne
210. U bent de bron van licht en leven
211. U zult het heelal vervullen
212. Uw woord, o Here God, is onze gids ten leven
213. Onze God, wij willen zingen
214. Vader, Gij hebt U volkomen
215. O “Heiland-God”, uw liefde is groot!
216. Wij knielen, Vader, in uw licht
217. Hoe zwaar en moeilijk is de weg
218. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
219. Er ruist langs de wolken een lief’lijke naam
220. Beveel gerust uw wegen
221. Neem de wereld, geef mij Jezus
222. Wie maar de goede God laat zorgen
223. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere!
224. Houd Gij mijn handen beide met kracht omvat
225. Prijs de Heer met blijde galmen
226. ‘k Moet de Heiland met mij hebben
227. Neem mijn leven, laat het Heer
228. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad
229. Daar juicht een toon daar klinkt een stem
230. Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
231. Blijf met mij, Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt
232. Wat God doet dat is wel gedaan
233. Grijp toch de kansen, door God u gegeven
234. Geef de Heiland ’t roer in handen
235. Wandel maar stillekens achter Hem aan
236. Als ik maar weet, dat ook voor mij de Heer aan ’t kruishout stierf
Email: gertim . alberda @ gmail . com (connected/ aan elkaar vast; without spaces / zonder spaties er tussen)
Mobiel: 06 136 88 126
Of vanuit het buitenland (vanaf mobiel) naar Nederland: +31 6 136 88 126